Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne nr 7 - Szkoła Podstawowa nr 42 - Oddziały Rewalidacyjno-Wychowawcze - Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 9 - Internat

zamówienia publiczne

 

Data: 09.11.2017r.

Nr sprawy: SOSZW/PN/1/2017                                                                                     

Przetarg nieograniczony na  wykonanie zadania pn. Wymiana kanalizacji ogólnospławnej i wycinki drzew na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 3 ul. Praska 64 w Krakowie.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie nr 614198-N-2017 z dnia 09.11.2017

SIWZ z załacznikami

Przedmiar robót- zał. nr 7

STWIORB – zał. nr 7a

Ekspertyza systemu kanalizacji ogólnospławnej – zał. nr 7b

Decyzja Nr 701-K-2017-zał. nr 8

Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.11.2017 

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy