Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne nr 7 - Szkoła Podstawowa nr 42 - Oddziały Rewalidacyjno-Wychowawcze - Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 9 - Internat

deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej SOSW nr w Krakowie.
Data publikacji strony internetowej: 2014-04-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-04-16

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;
    • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
    • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Anna Godlewska, anna.godlewska@sosw3krakow.pl, 122693550

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Procedura wnioskowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek  SOSW nr 3 w Krakowie przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

1.Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dostępne jest wejście z ulicy i parkingu . Budynek jest zamykany. Dzwonek do drzwi wejściowych znajduje się po lewej stronie drzwi. W budynku funkcjonuje portiernia. Wstęp do budynku nadzoruje portier.

2.Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia znajdujące się w ośrodku. Dostęp na pierwszą kondygnację ułatwia platforma przyschodowa.

Na parterze  znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

3.W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajdują się miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, z którego korzystają  busy i samochody dowożące uczniów do szkoły.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W szkole  nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Taką możliwość zapewniamy on-line po wcześniejszym zasygnalizowaniu takiej potrzeby np.poprzez kontakt mailowy.