Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne nr 7 - Szkoła Podstawowa nr 42 - Oddziały Rewalidacyjno-Wychowawcze - Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 9 - Internat

e-Twinning Erasmus+

 

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne- czyli nowe spojrzenie na edukację i terapię uczniów SOSW nr 3 .

Od kilku lat w SOSW nr 3 w Krakowie bardzo intensywnie wdrażane są działania mające na celu szerokie stosowanie w codziennej praktyce zawodowej  technologii informacyjno-komunikacyjnych. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem tablic interaktywnych, filmów instruktażowych, tabletów z aplikacją Mówik , Gadaczek, wykorzystanie okulusa czy rehabkinectu ,to w naszym Ośrodku codzienność. Podczas praktyki zagranicznej nasi uczniowie nagrywali   przy użyciu  tabletów filmy do swoich indywidualnych portfolio , porozumiewali  się w języku angielskim za pomocą  słownika   przygotowanego w aplikacji Gadaczek, a także prowadzili stronę projektu na Facebooku.

W ramach realizowanego  w latach 2017-2020  projektu Wł@czanie przez TIK@nie – nowoczesne technologie narzędziem do inkluzji społecznej niepełnosprawnych intelektulanie, wszyscy nauczyciele i specjaliści zostali przeszkoleni w zakresie możliwości wykorzystania  TIK i obsługi tablic interaktywnych.

 Partnerami projektu są:

 • Guardian Angel Resource Centre-Malta
 • Bettridge School – Wielka Brytania
 • Orion College NoorBeijerland-Holandia

Cele projektu:

 1. wspomaganie klasycznych metod pracy w edukacji specjalnej metodami cyfrowym
 2. wypracowanie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych wykorzystujących:
 • tablice interaktywne,
 • holenderską platformę  Omnidu,
 • angielski system interaktywnych kamer- OptiMusic,
 • polski RehabKineckt,
 • okulus
 • dywan interaktywny,
 • możliwości  indywidualnych IPadów oraz tabletu z oprogramowaniem Mówik.

Rezultatem twardym projektu jest zakup dla wszystkich partnerów projektu  zestawu interaktywnych kamer Optimusic za oraz uruchomienie ogólnopolskiego narzędzia dla nauczycieli OMNIDU

HARMONOGRAM   REALIZACJI   PROJEKTU

spotkania zespołów projektowych:

 terminarz  Cel spotkania                                     zadania
listopad 2017

 

 

Amsterdam

dopracowanie szczegółów

 

 

działań projektowych

–  szkolenie dot. planowanych wydatków, formy wydatków, kosztów kwalifikowalnych
– omówienie harmonogramu działań projektowych
– omówienie obowiązków i zadań partnerów
– opracowanie ankiet ewaluacyjnych – analiza oczekiwanych rezultatów projektu: bazy scenariuszy zajęć, bazy materiałów edukacyjnych na platformie OMNIDU, filmów instruktażowych, uzgodnienie szczegółów związanych z osiągnięciem rezultatów projektu.
 październik 2018 – Parlament  Europejski w Brukseli ocena postępurealizacji projektu – monitorowanie i kontrola postępów, ewaluacja, ocena ryzyka.
– przedstawienie prezentacji multimedialnych poszczególnych szkół o swoich placówkach: misja i wizja szkoły, cele działania, metody pracy, charakterystyka uczniów, metody pracy ze szczególnym uwzględnieniem TIK.
czerwiec 2019 Cheltenham Wielka Brytania ewaluacja, monitorowanie,koordynowanie postępów

 

 

i wdrażania projektu

-analiza stopnia i jakości realizacji projektu, przedstawienie sprawozdań cząstkowych, analiza wypracowywanych rezultatów, uzgodnienie ram konferencji podsumowującej projekt,
( Kraków 2020 r. )
czerwiec 2020 r.Kraków   konferencja międzynarodowa
w SOSW nr 3 w Krakowie
– prezentacja rezultatów projektu, sesje warsztatowe z wykorzystaniem holenderskiej platformy Omnidu, zestawu interaktywnych kamer Optimusic, rehabkinectu, okulusa, e-programów edukacyjnych , tablic interaktywnych ,IPadow, aplikacji

szkoleniowe mobilności nauczycieli:

 1. 25 – 29 VI 2018 – Wielka Brytania
 2. 14 – 18 I 2019 – Malta
 3. 7 – 11 X 2019 – Polska
 4. 3 – 7 II 2020 – Holandia

strona projektu