Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne nr 7 - Szkoła Podstawowa nr 42 - Oddziały Rewalidacyjno-Wychowawcze - Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 9 - Internat

INTERNAT

Internat jest integralną częścią naszej Placówki, zapewnia całodobową opiekę, od poniedziałku do piątku przez cały rok szkolny. Mieszkają w nim przede wszystkim uczniowie spoza Krakowa, chociaż w szczególnych sytuacjach losowych także z terenu miasta. Pobyt w internacie jest całkowicie bezpłatny, rodzice/opiekunowie pokrywają jedynie koszty wyżywienia. Wychowankowie mieszkają w odremontowanych, komfortowych, kilkuosobowych pokojach. Mają zapewniony dostęp do  łazienek dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W roku szkolnym 2019/2020 i 2020/21 dzięki projektowi wychowawców internatu (p. A. Bartusik, p. K. Bilski), udało się wyremontować dwie sypialnie – wyposażono je w nowe meble i dodatki stwarzając ciepłe i przytulne pomieszczenia.

Wychowankowie podzieleni są na cztery trzy- lub czteroosobowe grupy wychowawcze. Z każdą z grup pracują wysoko wykwalifikowani wychowawcy. Wychowankowie objęci są całodobowo opieką ratownika medycznego lub pielęgniarki. Opiekę nocną nad wychowankami zawsze sprawują dwie osoby (wychowawca oraz portier pełniący dyżur nocny).

W internacie dbamy o przyjazną atmosferę, pełną życzliwości, zaufania i tolerancji. W swojej pracy kierujemy się sentencją „… mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…” (Janusz Korczak).

Wychowawcy utrzymują stały kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) i ściśle współpracują z nauczycielami, specjalistami, pedagogiem, psychologiem realizując cele zawarte w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych każdego wychowanka.

W codziennej pracy w internacie dążymy do tego, aby usamodzielniać wychowanków na tyle, by w miarę swoich możliwości opanowali niezbędne umiejętności życia codziennego, rozwijali talenty i zainteresowania, czerpali radość z różnych form spędzania czasu wolnego, a tym samym wzmacniali poczucie własnej wartości oraz czuli się w internacie swobodnie i bezpiecznie.

Podczas naszych działań rozwijamy mocne strony dziecka, pracujemy nad jego słabymi stronami tak, by mogło ono w dorosłym życiu jak najlepiej funkcjonować w społeczeństwie. Wspieramy dziecko w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, duchowej.

Praca w grupach wychowawczych przebiega zgodnie z planem pracy, który opracowywany jest na podstawie:

•             Podstawy programowej

•             Programu profilaktyczno- wychowawczego

•             Wieloprofilowego programu przysposobienia do pracy

•             Programu TGA – The Gateway Award

Wychowankowie w czasie pobytu w internacie realizują założenia programu TGA w poszczególnych sekcjach: hobby, wolontariat, przygoda i wyzwanie, rekreacja fizyczna, styl życia. Organizowane zajęcia mają na celu usamodzielnianie podopiecznych, a także pobudzanie ich do większej aktywności poznawczej, rozwijania zainteresowań kulturalnych, sportowych. Jest to swoisty trening umiejętności społecznych, doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, nawiązywania prawidłowych relacji interpersonalnych, wykonywania samodzielnych zakupów, korzystania z komunikacji miejskiej, zachowania w miejscach publicznych.

Wychowankowie biorą czynny udział w życiu kulturalnym Krakowa. Organizowane są wyjścia do kina, na kręgle, wystawy, imprezy okolicznościowe. Podopieczni rozwijają sprawność fizyczną uczestnicząc w zajęciach na sali gimnastycznej oraz na świeżym powietrzu – korzystają z siłowni, boiska i placu zabaw. Bardzo często wychodzą na spacery, a zimą na sanki.

Internat wyposażony jest w niezbędne pomoce, przybory plastyczne, gry planszowe, puzzle, zabawki, telewizję. Wychowankowie korzystają także z pracowni szkolnych: multimedialnej, technicznej, pracowni gospodarstwa domowego.

W ramach pracy w internacie prowadzone są zajęcia z arteterapii („Kim jestem, jaki jestem?”), realizowana jest innowacja pedagogiczna („Jestem wyjątkowy, samodzielny, twórczy…”), a w jej ramach warsztaty teatralne. Regularnie odbywają się zajęcia, na których wychowankowie uczą się pielęgnacji swojego ciała. Organizujemy warsztaty kulinarne i przyrodnicze. Wychowankowie chętnie angażują się zajęcia z rzemiosła artystycznego i tworzenia biżuterii. Rozwijamy kompetencje cyfrowe naszych wychowanków wdrażając ich do korzystania z technik informacyjno – komputerowych.

W roku szkolnym 2020/2021 przystąpiliśmy do Programu „Ogród z klasą”. Na patio przy internacie wprowadziliśmy elementy architektury ogrodowej – stworzyliśmy miejsce do bajkoterapii; posadziliśmy rośliny ozdobne oraz krzewy owocowe. Po zrealizowaniu pierwszego etapu projektu otrzymaliśmy certyfikat. Działania w ramach programu „Ogród z Klasą” rozwijają aktywność wychowanków, umiejętność współpracy, a także umiejętności zawodowe. Stworzyliśmy na patio nową przestrzeń z morskim klimatem, dzięki któremu nasi wychowankowie, a także pozostali uczniowie Ośrodka będą mogli relaksować się, odpoczywać, podziwiać piękno przyrody. Częstym gościem na patio są wiewiórki i ptaki.

Piękny ogród i okolica wokół szkoły inspirują do organizowania pikników. W kalendarzu internatu ważnym punktem są urodziny wychowanków, które z radością celebrujemy. Włączamy się aktywnie w szkolne imprezy i akcje, organizujemy kiermasze świąteczne.

Zapraszamy!